Acharya 108 Sri Devasena Maharaj Sangh’s Mangala Pravesha to Hombuja on 6th January 2018.